Regulamin Apartamenty 58

 1. Możliwość opuszczenia apartamentu po godzinie 11.00 należy uzgodnić z rezydentem. Samowolne przedłużenie pobytu skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 30 zł/godz.
 2. Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od gospodarza apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane usługi.
 3. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej przez innych Gości znajdujących się na terenie obiektu, należy zgłosić incydent indywidualnie, policji.
 4. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Rezydent apartamentu ma prawo wymówić zakwaterowanie w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat, w przypadku stwierdzenia rażącego zachowania Gości.
 5. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych używek.
 6. W apartamencie obowiązuje zakaz zwierząt.
 7. W przypadku wskazania błędnej liczby osób nocujących, gość zobowiązany jest zapłaty za dodatkowe osoby wg cennika.
 8. W dniu zameldowania pobierany jest depozyt zwrotny w wysokości 400 zł, który jest zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód oraz dodatkowego sprzątania wykraczającego poza standardowe normy użytkowania apartamentu.
 9. Wpłata/Wypłata depozytu pokwitowana jest KP/KW.
 10. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać natychmiast Rezydentowi apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
 11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 12. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić Rezydentowi apartamentu w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub zniszczenia, Goście ponoszą opłatę w wysokości 100 zł (pilot do bramy 200 zł).
 13. Goście apartamentu w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez Rezydenta.
 14. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd).
 15. W okresie grzewczym, pozostawienie otwartych okien skutkować będzie automatycznym wyłączeniem ogrzewania w apartamencie.
 16. Przedmioty pozostawione przez Gości po opuszczeniu apartamentu mogą zostać odesłane na koszt Gościa pod wskazany przez niego adres.
 17. W przypadku nagłych awarii, usterek Rezydent lub obsługa serwisowa, posiadająca dodatkowy komplet kluczy, może wejść do apartamentu w celu usunięcia powstałych usterek, podczas nieobecności Gości.
 18. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez Rezydenta oraz serwis sprzątający będą rozwiązywane na drodze porozumienia z Gościem. W przypadku kwestii spornych, roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej (do 12 h po wymeldowaniu).
 19. Oferta przedstawiona na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości pod względem designu, ze względu na dokonywanie w apartamentach bieżących remontów. Przedstawiona oferta powinna być natomiast zgodna z zapewnianym w niej rodzajem wyposażenia w apartamencie.
 20. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za prace remontowe mające miejsce na terenie budynku podczas pobytu Gości.
 21. Gospodarz nie odpowiada za stan dojazdowych dróg miejskich i gminnych.
 22. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe mające wpływ na funkcjonowanie obiektu, takie jak nagłe braki w dostawie prądu, wody, Internetu, itp.
 23. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad Regulaminu, Gospodarz, zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu uiszczonych opłat, w tym kaucji.

Rezydent Paweł tel. +48  691 974 720

Nazwa/Network: apartamenty58

Hasło/Password: Czarnystaw58